Serveis clau en mà

Us oferim serveis de construcció integral cau en mà.

Del disseny a l’obra completament acabada

La nostra acurada planificació del procés permet obtenir:

Economia en el cost final de la construcció
Assoliment dels terminis d’entrega
Perfecta funcionalitat i acabat tècnic i estètic

Un procés clau en ma, vertical que integra equips propis i aliens en un procés 100% planificat i controlat per la oficina tècnica de ANIVELL

Treballs de urbanització integral de terrenys

Disposem d’un equip tècnic amb una gran experiència en obra civil.

Des de l’anivellació i moviments de terres inicial a la instal·lació de les infraestructures adequades per a qualsevol assentament poblacional o industrial:

 • Clavegueram
 • Asfaltat/voreres
 • Col·locació de vorada, panots, guals
 • Senyalització vertical i pintades

 

 

Pavimentacions

 • Pavimentació de llamborda amb diferents colors
 • Paviment de llosa de pedra natural
 • Paviment de llosa de formigó
 • Paviment de via verda

 

Disseny i construcció integral de jardins

 • Disseny/paisatgisme
 • Anivellació i moviments de terres
 • Construcció d’infraestructures de reg i il·luminació
 • Plantació d’arbres i plantes
 • Roca decorativa

Treballs forestals

 • Repàs de camins rurals
 • Desbrossament de talussos de les zones de serveis dels camins
 • Desbrossada de boscos
 • Obertura de camins
 • Repàs, anivellació i compactació de camins
 • Estessa de gravilles amb camió engravillador

 

Treballs agrícoles

 • Rompudes i explanacions de camps de conreu
 • Formació i neteja de rases per a la conducció d’aigües pluvials
 • Construcció de basses per a aigua o purins
 • Despedregar camps i zones de conreu
 • Subministrament de terres vegetals

Preparació de terrenys per a la  instal·lació de plaques solars

 • Anivellació i moviments de terres
 • Construcció de infraestructures de reg i il·luminació

Murs

 • Murs de pedra natural
 • Murs Keystone
 • Murs breinco
 • Murs de formigó